حمل اثاثیه و بسته بندی اثاثیه

[cz_title smart_fs=”true” id=”cz_22690″]

شعبه ندارد !

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_14573″][cz_title id=”cz_47695″]

تنها سایت اصلی جیحون بار این سایت می باشد.  افراد سودجو ممکن است از نام برند ما سواستفاده کنند، مراقب باشید.

فقط از شماره تماس هایی که در سایت اصلی اینجا گذاشته شده است استفاده کنید.[/cz_title][cz_gap id=”cz_86252″][cz_stylish_list id=”cz_45122″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fas%20fa-phone-square%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%252Fcontact%7C%7C%7C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#ffffff;background-color:#c70039;margin-right:14px;border-radius:50px;box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.5);” sk_lists=”font-size:18px;” sk_lists_hover=”color:#c70039;”]

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” css_animation=”none” id=”cz_36297″ image=”758″ sk_css=”margin-bottom:-200px;” sk_css_mobile=”margin-top:50px;margin-bottom:-100px;”][/cz_image]
[cz_separator style=”cz_sep_26″ rotate=”cz_sep_rotatex” top_color=”#c70039″ id=”cz_29065″ css_top=”-25px”]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_31501″ height_tablet=”200px” height_mobile=”150px”][cz_content_box type=”1″ back_box=”true” id=”cz_104382″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(199,0,57,0.75),rgba(199,0,57,0.75)),url(http://parspoushak.com/wp-content/uploads/2020/07/packing.jpg.jpg);border-radius:10px;” back_title=”شروع سفارش” back_content=”درباره چگونگی این خدمات کلیک کنید.” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:%2Fpackaging-furniture-home|||” sk_back_in=”color:#ffffff;” sk_back_btn=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding:8px 28px;margin-top:40px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” sk_back_title=”font-size:28px;”][cz_gap height=”20px” id=”cz_66650″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_64612″ image=”767″ css_width=”96px”][/cz_image][cz_gap height=”30px” id=”cz_15790″]

بسته بندی اثاثیه منازل

جیحون بار با گستره کاربردی از انواع
بسته بندی برای جابجایی و اسباب کشی

[cz_gap height=”20px” id=”cz_76525″][/cz_content_box][cz_gap height=”100px” id=”cz_61778″ height_tablet=”0px”]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_64229″ height_tablet=”30px”][cz_content_box type=”1″ back_box=”true” id=”cz_13827″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(199,0,57,0.75),rgba(199,0,57,0.75)),url(http://parspoushak.com/wp-content/uploads/2020/07/حمل-بار-درون-شهری-با-بیمه-نامه-ای-معتبر-.jpg);border-radius:10px;” back_title=”شروع سفارش” back_content=”درباره چگونگی این خدمات کلیک کنید.” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:%2Fout-of-town-transport|||” sk_back_in=”color:#ffffff;” sk_back_btn=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding:8px 28px;margin-top:40px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” sk_back_title=”font-size:28px;”][cz_gap height=”20px” id=”cz_31496″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_30202″ image=”766″ css_width=”96px”][/cz_image][cz_gap height=”30px” id=”cz_72324″]

حمل بار برون شهری

جیحون بار با ارائه خدمات تخصصی
اسباب کشی به شهرستان به صورت
شبانه روزی با اطمینان خاطر در خدمت

[cz_gap height=”20px” id=”cz_41317″][/cz_content_box][cz_gap height=”100px” id=”cz_89148″ height_tablet=”0px”]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_13140″ height_tablet=”30px”][cz_content_box type=”1″ back_box=”true” id=”cz_102562″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(199,0,57,0.75),rgba(199,0,57,0.75)),url(http://parspoushak.com/wp-content/uploads/2020/07/GNqiKZJGZ.jpg);border-radius:10px;” back_title=”شروع سفارش” back_content=”درباره چگونگی این خدمات کلیک کنید.” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:%2Furban-transport|||” sk_back_in=”color:#ffffff;” sk_back_btn=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding:8px 28px;margin-top:40px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” sk_back_title=”font-size:28px;”][cz_gap height=”20px” id=”cz_30717″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_64905″ image=”721″ css_width=”96px”][/cz_image][cz_gap height=”30px” id=”cz_82746″]

حمل بار شهری

حمل بار شهری ، عرضه و انجام كلیه
خدمات بسته بندی و حمل و نقل
بین شهری اسباب و اثاثیه و كالا

[cz_gap height=”20px” id=”cz_36727″][/cz_content_box][cz_gap height=”100px” id=”cz_34442″]
[cz_button title=”نیاز به خدمات بیشتری دارید؟” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_txt_move_down” sk_button=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding:10px 35px;margin-top:-100px;border-radius:50px;box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.15);” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#c70039;box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.5);” icon=”fa czico-088-speech-bubble-1″ id=”cz_94499″ link=”url:tel%3A02188684422|||” alt_title=”منتظر انتخاب صحیح شما بودیم.” cz_button=””][cz_gap height=”120px” id=”cz_99304″][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_94872″]

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

شش تمایز مهم و برجسته باربری جیحون را بدانید ..

[/cz_title][cz_gap height=”70px” id=”cz_92364″]

[cz_video_popup position=”cz_video_popup_bl” tilt=”on” id=”cz_91456″ image=”717″ sk_overall=”border-radius:10px;box-shadow:0px 5px 40px rgba(199,0,57,0.2);” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#c70039;box-shadow:2px 2px 30px rgba(199,0,57,0.5);” title=”اتوبار جیحون” subtitle=”مشاهده فیلم” sk_title=”color:#c70039;background-color:#ffffff;” svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_size:1;_class_svg_color:#c70039;top:50px;left:-40px;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:60px;” sk_title_mobile=”font-size:12px;margin-bottom:-20px;margin-left:-20px;” sk_icon_mobile=”font-size:16px;padding:10px;”]
[cz_stylish_list id=”cz_34611″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%22%2C%22subtitle%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20VIP%20(%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_icons=”color:#ffffff;line-height:1em;background-color:#c70039;width:1em;height:1em;padding:2px;margin-top:4px;margin-right:25px;margin-left:6px;border-radius:50px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(199,0,57,0.5);z-index:2;RTLmargin-right: -12px;margin-left: 25px;RTL” sk_overall=”padding-top:30px;padding-bottom:1px;margin-top:5px;margin-left:30px;border-style:solid;border-left-width:3px;border-color:#c70039;box-shadow:0px 0px 0px 0px #000;RTLmargin-right: 30px;border-right-width: 3px;border-left-width: 0;RTL” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:500;margin-bottom:20px;margin-left:-19px;” sk_subtitle=”color:#878787;” sk_overall_tablet=”margin-left:10px;” sk_lists_hover=”color:#c70039;” default_icon=”far fa-circle”]
[cz_gap height=”130px” id=”cz_91895″ height_tablet=”80px”]
[cz_gap height=”125px” id=”cz_61850″ height_tablet=”80px”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_49874″]

درباره اتوبار جیحون

اطلاعاتی که باید از ما بدانید ..[/cz_title][cz_gap height=”40px” id=”cz_37737″]

باربری تهران اتوبار جیحون با نیم قرن سابقه باربری منازل ، شرکت ها و باربری در تهران، و سایر مناطق (باربری شرق تهران، باربری شمال تهران و باربری غرب تهران) اماده جابجایی در مرکز تهران و سایر نقاط شهر با ارزان ترین قیمت و بهترین روش باربری میباشد. بسته بندی بار ها به روش پیشرفته و حمل امن و سریع لوازم و اثباب و وسایل منزل شما تخصص ماست. اتوبار بار جیحون بار در باربری تهران با برخوردار از خودرو نیمه سنگین ویژه حمل اثاثیه بار منزل شما و کادری مجرب و متخصص در جابجایی اثاثیه باربری در تهران، اثاث کشی منزل شما را از صفر تا صد به ما بسپارید که در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه به صورت تضمینی انجام دهیم.”

[cz_gap height=”20px” id=”cz_69840″][cz_gap height=”100px” id=”cz_69840″ height_tablet=”0px”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_56339″ height_tablet=”50px”]
[cz_counter number=”160″ symbol=”+” after=”کارگران مجرب” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_45309″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffffff;font-weight:200;” sk_symbol=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:18px;color:#d8d8d8;font-weight:500;” sk_overall=”background-color:#c70039;padding-top:40px;padding-bottom:50px;margin-bottom:30px;border-style:dashed;border-width:1px;border-color:rgba(199,0,57,0.6);border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.5);”][cz_counter number=”50″ after=”سابقه کاری” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ delay=”2″ id=”cz_52533″ sk_num=”font-size:90px;color:#c70039;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:#333333;font-weight:500;” sk_overall=”padding-top:40px;padding-bottom:50px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(199,0,57,0.6);border-radius:10px;” sk_overall_hover=”background-color:#c70039;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(199,0,57,0.5);” sk_num_hover=”color:#ffffff;” sk_after_hover=”color:#d8d8d8;”]
[cz_counter number=”58″ symbol=”+” after=”خودروها” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ delay=”1″ id=”cz_68835″ sk_num=”font-size:90px;color:#c70039;font-weight:200;” sk_symbol=”color:#c70039;” sk_after=”font-size:18px;color:#333333;font-weight:500;” sk_overall=”padding-top:40px;padding-bottom:50px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(199,0,57,0.6);border-radius:10px;” sk_overall_hover=”background-color:#c70039;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(199,0,57,0.5);” sk_num_hover=”color:#ffffff;” sk_after_hover=”color:#d8d8d8;” sk_symbol_hover=”color:#ffffff;”][cz_counter number=”5996″ symbol=”+” after=”مشتریان راضی” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ delay=”3″ id=”cz_24319″ sk_num=”font-size:90px;color:#c70039;font-weight:200;” sk_symbol=”color:#c70039;” sk_after=”font-size:18px;color:#333333;font-weight:500;” sk_overall=”padding-top:40px;padding-bottom:50px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(199,0,57,0.6);border-radius:10px;” sk_overall_hover=”background-color:#c70039;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(199,0,57,0.5);” sk_num_hover=”color:#ffffff;” sk_symbol_hover=”color:#ffffff;” sk_after_hover=”color:#d8d8d8;”]
[cz_gap id=”cz_99281″]
[cz_separator_2 style=”64″ sep_height=”100px” color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” relative=”true” id=”cz_93060″ sep_height_tablet=”75px” sep_height_mobile=”48px”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_85142″][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_16083″]

مقالات و دانستنی ها

چیزهایی که قبل از اسباب کشی باید بدانید ..

[/cz_title][cz_gap height=”60px” id=”cz_23393″]

[cz_posts layout=”cz_grid_c3″ hover=”cz_grid_1_title_sub_after cz_grid_1_has_excerpt” subtitle_pos=”cz_grid_1_title_rev” hover_fx=”cz_grid_zou” img_fx=”cz_grid_grayscale_on_hover” icon=”fa czico-107-web-link” id=”cz_74960″ query=”” subtitles=”%5B%7B%22t%22%3A%22date%22%7D%5D” posts_per_page=”3″ si_css_font-size=”18px” si_css=”.vc_custom_1511696646267{border-radius: 50px !important;}” subtitle_css_font-size=”13px” sk_meta=”font-size:14px;color:#3d3d3d;text-align:center;font-weight:300;font-style:italic;line-height:16px;background-color:#ffffff;width:100px;padding:5px 5px 5px 15px;margin:-15px 20px 30px;border-radius:99px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(199,0,57,0.2);” sk_meta_icons=”background-color:#ff5722;padding:2px;” sk_excerpt=”color:#7c7c7c;font-weight:300;” sk_overall=”padding-right:30px;margin-bottom:20px;” sk_title=”font-size:24px;font-weight:700;line-height:40px;margin-bottom:20px;” sk_img=”margin-bottom:0px;border-radius:10px;” sk_icon=”font-size:32px;color:#ffffff;background-color:#c70039;padding:15px;border-radius:99px;” sk_overlay=”background-color:rgba(199,0,57,0.5);” el=”17″ sk_overall_mobile=”padding-right:0px;” sk_title_hover=”color:#c70039;”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_82891″]
[cz_particles id=”cz_18894″ shapes_color=”#ffffff” shapes_number=”60″ shapes_size=”10″ lines_distance=”10″ lines_color=”#ffffff” lines_width=”1″ move_speed=”3″][cz_gap height=”125px” id=”cz_41122″ height_tablet=”100px”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_106369″]

بازدیدو مشاورهرایگان توسط کارشناس

ما به صورت شبانه روزی آماده ارائه راهکارها و بازدید و مشاوره هستیم.

[/cz_title][cz_button title=”تماس تلفنی” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_txt_move_down” sk_button=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding-right:34px;padding-left:30px;margin-top:50px;margin-bottom:0px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;z-index:9;” sk_button_mobile=”font-size:14px;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” icon=”fa fa-connectdevelop” sk_icon=”font-size:20px;margin-right:20px;RTLmargin-left:20px;margin-right:0px;RTL” effect=”cz_btn_fx_3″ link=”url:tel%3A02166864040|||” id=”cz_27483″ alt_title=”انتخاب خوبیه !”][cz_gap height=”125px” id=”cz_37161″ height_tablet=”100px”][/cz_particles]

[cz_gap height=”100px” id=”cz_59742″][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” id=”cz_56552″ images=”709,717,724,726,725″][cz_gap height=”100px” id=”cz_59742″][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_98028″]

نظرات مشتریان

از تجربیاتشان می گویند ..

[/cz_title][cz_gap height=”100px” id=”cz_76706″]

[cz_carousel slidestoshow=”1″ slidestoshow_tablet=”1″ infinite=”true” centermode=”true” overflow_visible=”true” id=”cz_92812″ sk_prev_icon=”font-size:14px;color:#c70039;line-height:4em;background-color:#ffffff;width:4em;height:4em;margin-left:34px;border-radius:50px;box-shadow:0px 5px 36px rgba(199,0,57,0.2);” sk_next_icon=”font-size:14px;color:#c70039;line-height:4em;background-color:#ffffff;width:4em;height:4em;margin-right:34px;border-radius:50px;box-shadow:0px 5px 36px rgba(199,0,57,0.2);” sk_slides=”border-radius:10px;opacity:0.2;” sk_center=”box-shadow:0px 0px 3px #c70039;opacity:1;” sk_prev_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#c70039;” sk_next_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#c70039;” sk_prev_icon_mobile=”font-size:12px;line-height:3em;width:3em;height:3em;margin-left:42px;” sk_next_icon_mobile=”font-size:12px;line-height:3em;width:3em;height:3em;margin-right:42px;”][cz_testimonials style=”6″ name=”فاطمه چکاوک” subname=”خانه دار” id=”cz_76739″ avatar=”753″ sk_content=”background-color:#ffffff;border-radius:20px;” sk_name=”color:#c70039;” sk_subname=”color:#0a0a0a;” sk_avatar=”box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.3);”]

بعد از مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی اعتمادم به این سایت چند برابر شد، از طرفی از شلوغی اسباب کشی و هیاهوی این برنامه ها خسته شده بودم برای همین با زرین بار تماس گرفتم و بعد از صحبت های اولیه و سفارش از طریق سایت برای من ماشین، کارگرهای خودشون رو فرستادن، واقعا حیرت انگیز بود، بعد از دو ساعت تمام وسیله های من بسته بندی شده آماده انتقال به خونه جدیدم بود !!

[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”6″ name=”هستی رادمنش” subname=”مدیر مدرسه” id=”cz_94693″ avatar=”750″ sk_content=”background-color:#ffffff;border-radius:20px;” sk_name=”color:#c70039;” sk_subname=”color:#0a0a0a;” sk_avatar=”box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.3);”]

بعد از مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی اعتمادم به این سایت چند برابر شد، از طرفی از شلوغی اسباب کشی و هیاهوی این برنامه ها خسته شده بودم برای همین با زرین بار تماس گرفتم و بعد از صحبت های اولیه و سفارش از طریق سایت برای من ماشین، کارگرهای خودشون رو فرستادن، واقعا حیرت انگیز بود، بعد از دو ساعت تمام وسیله های من بسته بندی شده آماده انتقال به خونه جدیدم بود !!

[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”6″ name=”آرش خویش دار” subname=”استاد دانشگاه” id=”cz_11661″ avatar=”752″ sk_content=”background-color:#ffffff;border-radius:20px;” sk_name=”color:#c70039;” sk_avatar=”box-shadow:0px 10px 30px rgba(199,0,57,0.3);”]

بعد از مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی اعتمادم به این سایت چند برابر شد، از طرفی از شلوغی اسباب کشی و هیاهوی این برنامه ها خسته شده بودم برای همین با زرین بار تماس گرفتم و بعد از صحبت های اولیه و سفارش از طریق سایت برای من ماشین، کارگرهای خودشون رو فرستادن، واقعا حیرت انگیز بود، بعد از دو ساعت تمام وسیله های من بسته بندی شده آماده انتقال به خونه جدیدم بود !!

[/cz_testimonials][/cz_carousel]

[cz_gap height=”80px” id=”cz_65480″][cz_content_box type=”1″ css_animation=”none” id=”cz_43935″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#c70039;padding-right:50px;padding-left:50px;border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 40px rgba(199,0,57,0.3);” sk_overall_mobile=”padding:30px 20px 40px;”]
[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” icon=”fas fa-phone-square-alt” id=”cz_95231″ sk_icon_before=”font-size:38px;color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.05);margin-right:20px;border-radius:50px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” sk_overall_tablet=”text-align:center;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:25px;margin-left:0px;”]

کارشناسان جیحون شبانه روزی آنلاین هستند !

برای حمل اثاثیه و بسته بندی اثاثیه خود تماس بگیرید.[/cz_title]

[cz_button title=”تماس تلفنی” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_txt_move_down” sk_button=”color:#c70039;background-color:#ffffff;padding-right:34px;padding-left:30px;margin:20px auto 0px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_button_mobile=”font-size:14px;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” icon=”fa fa-angle-right” effect=”cz_btn_fx_3″ link=”url:tel%3A02166864041|||” id=”cz_69429″ alt_title=”شبانه روزی هستیم”]
[/cz_content_box]
Call Now Buttonتماس بگیرید